مردم و روشنفکران .به بهانه چهلم مرتضی پاشائی


مراسم چهلم مرتضی پاشایی، به عنوان تصویر و تیتر نخست اولین شماره این روزنامه انتخاب شده است و محمد قوچانی نیز سرمقاله‌ای با عنوان "بحران جامعه‌شناسی" نگاشته و در گزارشی با تیتر «داغ بی پایان» با اشاره به حضور گسترده «جوانان» در چهلم مرتضی پاشایی نوشته‌است: گویا این داغ «برای جوانان پایان ندارد.»

محمد قوچانی سردبیر روزنامه مردم در سرمقاله اولین شماره مردم امروز با اشاره به اجتماع جوانان در مراسم چهلم مرتضی پاشایی نوشت: مردم یا بخشی از مردم، با وجود سخنان تکان دهنده استاد دکتر یوسف اباذری در دانشــگاه تهران، حضوری پررنگ بر سر مزار این خوانندهی جوان پاپ در بهشت زهرا داشتند. مردم یا بخشی از مردم، به پند روشنفکران خویش گوش نسپردند، اما حاکمیت، یا بخشی از حاکمیت به حرفهای اباذری خوب توجه کرد و با داربست کشیدن به دور مزار، اینبار سعی کرد جمعیت را مهار کند و مانع از تبدیل یک حرکت اجتماعی به حرکتی سیاسی شود.

سردبیر این روزنامه در ادامه پرسیده: چرا مردم ایران به حرفهای روشنفکران گوش نمی‌کنند، اما حکمرانان حرف‌های آنان را نه‌ تنها جدی می‌گیرند بلکه به کار می‌بندند؟ پس چرا چنین هیجان و هیاهو برانگیخته که اباذری همچون بســیاری از اســتادان جامعه شناسی عصر ما، روشنفکری چپگراســت. چپگرا به معنای جامعه گرا که اســطورهای به نام «مردم» نقطه کانونی آن را تشکیل می‌دهد. ... روشنفکران در طول تاریخ معاصر ایران در برابر اســتبداد و دیکتاتوری و برای براندازی بت ســلطنت از اســطورهای به نام خلق، جامعه و مردم سخن گفته‌انــد. لویاتانــی را برانداخته‌اند تا لویاتانی دیگر را جایگزیــن آن کنند. اما چون مردم به عرصه رســیده‌اند و حقیقت خویش را بر پرده انداخته‌اند، آنان شگفت‌زده و هراسان شده‌اند و با فرار به جلو، عقب‌نشینی کرده‌اند. معصومیت این روشنفکران در برابر واقعیت جامعه، آنان را به شدت آسیب‌پذیر می‌کند و گاه از درون این معصومیت، هیبت هراسناکی ظهور می‌کند که نتیجه قهری اسطوره سازی است.

/ 0 نظر / 20 بازدید